ЭЕШ – eYesh App

Бүтээгдэхүүн

ЭЕШ-д зориулсан тусгай хөтөлбөртэй

Өмнөх онуудын жишиг даалгавартай

Хаанаас хэдийд ч хичээллэх боломжтой

Сорил, шалгалт, дасгал ажил, видео хичээл

Туршлагатай, чадварлаг багш нарын бэлтгэсэн хичээл

Хөндлөнгийн LIVE шалгалт, LIVE хичээлтэй

Тусгай хөтөлбөр

Сурагчдаа олон жил амжилттай бэлтгэсэн багш нарын боловсруулсан тусгай хөтөлбөр

Дасгал ажил

Үзсэн хичээлийн мэдлэгийг бататгах 7500+ дасгал ажил

Цахим хичээл

Тусгай хөтөлбөрийн дагуу боловсруулсан 1500+ цахим хичээл

Сорил шалгалт

Сэдэв бүрийн ойлгоцыг шалгах 15000+ сорил, шалгалтын сан

eYesh.mn системийн тоон мэдээлэл

Суралцагч
0 +
Сорил, дасгал
0 +
Теле хичээл
0 +
Цахим хичээл
0 +
Даалгаврын сан
0 +
Видео хичээл
0 +

2016-2020 оны ЭЕШ-ын жишиг даалгаваруудтай

Ашиглахад хялбар, энгийн, Монгол систем тул маш ойлгомжтой, цэгцтэй

Сургалтандаа гар утас, таблет, компьютер ашиглан оролцох боломжтой

Нэг ангид 20 хүртэлх хүүхдийг элсүүлэх бөгөөд түвшингээрээ 2-3 бүлэг болон ажиллана.

Системийг ашиглахад хэрэглэгчдээс мэдээллийн технологийн өндөр чадвар шаардахгүй.

Эцэг эхийн програмтай бөгөөд та хүүхдийнхээ сургалтын явцыг байнга хянах боломжтой

Их Нүүдэл

Сургалтын удирдлагын систем

BackOffice-BOS

Үнэт цаасны салбарын систем